Vyrábět kvalitně, to je náš cíl!

Kvalita a certifikace

54 pracovníků v R&D, moderní zkušební laboratoř a konstrukční pracoviště, tím se u nás v DAKO-CZ můžeme pochlubit. Právě díky těmto parametrům můžeme se svými výrobky konkurovat i těm největším hráčům na trhu v oblasti kolejové dopravy. Vlastní KNOW-HOW nám zaručuje být celosvětově úspěšným a dlouhodobě rostoucím výrobcem brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla, který ve svém oboru nabízí nejnovější technologii, špičkovou kvalitu a pružnost v reakci na zákaznické potřeby. Disponujeme konstrukčními pracovišti, které se nacházejí v Praze, Ostravě a Pardubicích.

Kvalita

Disponujeme nejmodernějšími technologiemi a od roku 1996 máme zaveden systém řízení jakosti certifikovaný podle požadavků ISO 9001. V současné době splňujeme požadavky normy EN ISO 9001:2015 a normy ISO/TS 22163:2017. DAKO-CZ se plně ztotožňuje s filosofií uplatňování norem IRIS – International Railway Standard. Proces svařování v rozsahu normy ČSN EN ISO 3834-2 a předpisu ČD V95/5 je pravidelně ověřován a certifikován společností SVV Praha, soulad s požadavky normy DIN EN 15085-2 společností DVS ZERT. Pro slovenský trh je proces svařování schválen Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. 

V roce 2022 se společnost DAKO-CZ stala členem UNIFE, které sdružuje národní asociace železničního průmyslu a získala prestižní ocenění Czech Superbrands. Certifikáty jsou pro nás podmínkou a závazkem splnění kritérií dodávek, které vedou ke spokojenosti našich zákazníků. Společnost DAKO-CZ, a.s. tím zaručuje splnění přísných požadavků a standardů těchto norem.

Politika jakosti

S cílem zajistit nezbytný rozvoj podnikatelské výkonnosti DAKO-CZ, a.s., dosáhnout nejvyšší možné úrovně konkurenceschopnosti vlastních výrobků na globálním trhu přístrojů pro brzdové systémy kolejových vozidel, a to cestou zabezpečení podmínek pro vysokou úroveň inovačního procesu při současném zajištění potřebné efektivnosti a uspokojení potřeb všech zainteresovaných stran, vyhlašuje vedení společnosti DAKO-CZ, a.s., tuto POLITIKU JAKOSTI.

Vedení společnosti si plně uvědomuje důležitost uspokojování současných i budoucích potřeb a očekávání všech zainteresovaných stran, závislosti na chování jednotlivých skupin zákazníků a maximalizace míry jejich spokojenosti a loajality. Plně se ztotožňuje s filosofií uplatňování požadavků standardu IRIS v systému řízení, což představuje záruku trvalého zlepšování systému řízení a současně i garanci transparentnosti a nezávislosti.

Uspokojování potřeb a očekávání všech zainteresovaných stran chce dosáhnout:

 • získáváním informací a podkladů pro tvorbu obchodního plánu, neustálým průzkumem trhu v oblasti železničního průmyslu, jeho pravidelným vyhodnocováním, minimálně roční aktualizací a rozpracováváním do měsíčních plánů, s nimiž seznámí všechny zaměstnance společnosti,
 • rozvojem a řízením vztahů se zákazníky, systematickým zkoumáním jejich požadavků, měřením jejich spokojenosti a loajality a rozvojem vztahů i s dalšími zainteresovanými stranami,
 • realizací procesu pro zajištění dostupnosti nakupovaných produktů a náhradních dílů po celou dobu životního cyklu produktů,
 • zpracováním, pravidelnou aktualizací a vyhodnocováním „Plánu technického rozvoje“ na základě informací o potřebách vývoje nových brzdových přístrojů kolejových vozidel, případně o potřebách modernizace stávajících přístrojů,
 • vytvořením takového prostředí ve společnosti, ve kterém všechny skupiny zaměstnanců budou podávat maximální výkony v zájmu naplňování cílů společnosti,
 • trvalým vzděláváním zaměstnanců na všech úrovních řízení, vedením zaměstnanců k odhalování slabých míst v jejich výkonnosti, hodnocením plnění jejich osobních cílů a odměňováním jejich úsilí ke zvyšování výkonnosti,
 • definováním procesů společnosti, jež jsou nutné pro dosažení plánovaných cílů, jednoznačným určením jejich vlastníků, systematickým měřením jejich způsobilosti a výkonnosti. Pravidelnou analýzou těchto výsledků, stanovováním silných a slabých stránek a uvolňováním potřebných zdrojů dosahovat neustálého zlepšování těchto procesů,
 • podporou programů na rozvoj regionálního školství, zdravotnictví, kultury a sportu,
 • racionálním využíváním neobnovitelných přírodních zdrojů,
 • dosažením oboustranně vyvážených a prospěšných vztahů s dodavateli postavených na důvěře, pravidelným hodnocením jejich výkonnosti a účinnou komunikací v průběhu celé doby trvání obchodního vztahu.

Politika bezpečnosti a životního prostředí

V souladu se strategií společnosti DAKO-CZ, a.s., vyhlašuje vrcholové vedení tuto „POLITIKU BEZPEČNOSTI, OCHRANY ZDRAVÍ A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“

 • Bezpečnost, ochrana zdraví a péče o životní prostředí jsou základní předpoklady každého našeho podnikání,
 • všichni zaměstnanci nesou osobní odpovědnost za bezpečnost, ochranu zdraví a péči o životní prostředí,
 • vedoucí pracovníci na všech úrovních viditelně demonstrují svou vůdčí úlohu v této oblasti,
 • politiku bezpečnosti, ochrany zdraví a péče o životní prostředí aplikujeme ve svém každodenním chování a rozhodování.

K naplňování této politiky se společnost zavazuje:

USILOVAT O SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH CÍLŮ:

 • bezpečné a zdravé pracovní podmínky pro všechny naše zaměstnance a pro ty, kteří s námi spolupracují,
 • dodávat bezpečné a ekologicky nezávadné produkty,
 • odpovědné využívání přírodních zdrojů,
 • vývoj a podpora technologií, produktů a služeb, jež jsou perspektivní s ohledem na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí,
 • uspokojování potřeb a očekávání zákazníka.

BUDEME:

 • respektovat všechny platné právní, legislativní, interní a technické požadavky,
 • proaktivně identifikovat, eliminovat nebo minimalizovat potenciální zdroje poškozování nebo rizika, vyplývající ze všech našich aktivit,
 • trvale zlepšovat naši výkonnost v zájmu dosažení našich cílů,
 • provádět prevenci znečišťování životního prostředí,
 • prokazovat odpovědnost za naši činnost pravidelným měřením, kontrolami a reportingem,
 • požadovat od našich dodavatelů a partnerů respektování této politiky,
 • očekávat od našich zákazníků a dodavatelů aktivní spolupráci při dosahování našich cílů,
 • poskytovat školení, normy, vybavení a podporu pro zavedení této politiky,
 • udržovat otevřenou komunikaci s místními institucemi a partnery.

Seznam platných certifikátů

 • Certifikát QMS dle normy EN ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)
 • Certifikát QMS dle normy ISO/TS 22163:2017 (IRIS CertificationTM  rev. 03)
 • Certifikát procesu svařování dle normy DIN EN 15085-2
 • Prohlášení pro proces svařování – splnění požadavků předpisu ČD V95/5:2016
 • České dráhy a.s. – Osvědčení o způsobilosti dodavatele
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. – Potvrdenie o odborno-technickej spůsobilosti organizácie DAKO-CZ, a.s. na vývoj, výrobu, opravy a dodávky brzdových zařízení
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. – Potvrdenie odbornej sposobilosti
 • URŽD – Oprávnění ke svařování drážních vozidel

Sledujte nás na sociálních sítích